PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Mogućnosti financiranja poduzetnika u okviru NPOO-a od 04/2022.

Mogućnosti financiranja poduzetnika u okviru NPOO-a od 04/2022.

Objavljeno: 23. 03. 2022

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) je poticajni financijski okvir i mehanizam Vlade RH koji je izrađen kao dio zajedničkog europskog odgovora na društveno-ekonomske posljedice pandemije koronavirusa. U NPOO-u definirani su reformski smjerovi, ali i područja ulaganja u svrhu postizanja ciljeva ekonomskog i društvenog oporavka te jačanja otpornosti države i hrvatskog gospodarstva na krize. 

Planirani natječaji koji će se otvarati u narednom razdoblju:

  1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj: poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta

Namjena: financirat će se projekti koji doprinose promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama, te dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija
Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i srednje kapitalizirana poduzeća, do 3.000 zaposlenika energetski intenzivne industrije (metaloprerađivačka, tekstilna, prehrambena, kemijska, građevinska, drvoprerađivačka)
Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća, ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja, potpore za usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima, potpore za ulaganje u mjere energetske učinkovitosti, potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja, potporne aktivnosti neophodne za provedbu projekta
Ukupna alokacija: 1.900.000.000 kn
Iznos bespovratnih sredstava: do 7.500.000 kn za MSP-ove po projektnom prijedlogu, odnosno do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća
Napomene: prijavitelji moraju dokazati da planirana ulaganja doprinose jednom ili više ciljeva: promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama; dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija. Dodatni bodovi biti će za poduzeća sa snažnom integriranošću u globalnu trgovinu međunarodnim lancima, s otežanim pristupom financiranju i za poduzeća u vlasništvu žena. Posebna pažnja biti će na ulaganjima u slabije razvijenim regijama bez velikih poduzeća

2. Komercijalizacija inovacija

Cilj: potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.

Namjena: financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište, napredni i inovativni proizvodi i usluge visoke dodane vrijednosti
Prihvatljive aktivnosti: potpore u internacionalizaciji marketinških, prodajnih i distribucijskih aktivnosti povezanih s inovativnim proizvodom lansiranim na domaće tržište, uključujući predstavljanje proizvoda potencijalnim kupcima. Sredstva se mogu upotrijebiti za izgradnju kanala prodaje i organiziranje prodaje u inozemstvu, promocijske aktivnosti i stjecanje prvih kupaca u inozemstvu. Sredstva se mogu upotrijebiti za pokrivanje plaća, amortizaciju i vanjske usluge.
Ukupna alokacija: 380.000.000 kn
Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektnom prijedlogu
Napomene: prioritet i dodatni bodovi prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji

3. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj: potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u predkomercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije
Namjena: financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8
Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani inovativni MSP-ovi, do 5 godina od registracije, s donekle definiranim timom i projekti s vjerodostojnim putem prema komercijalizaciji, čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8
Prihvatljive aktivnosti: nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje, uključujući dio troškova pristupa globalnim poslovnim mrežama / klasterima, usvajanje novih marketinških alata i pristup novim tržištima
Prihvatljivi troškovi: uključuju kupnju opreme, materijala, zapošljavanje osoblja i ugovaranje vanjskih usluga
Ukupna alokacija: 141.700.000 kn
Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektnom prijedlogu
Napomena: veći naglasak na projekte s visokom razinom inovativnosti i sposobnosti projektnog tima za postizanje postavljenih ciljeva. Prioritet će imati prijedlozi koji doprinose zelenoj tranziciji. Dokumentacija za prijavu sastojat će se od Akcijskog plana i životopisa članova tima. Kriteriji za odabir uključivat će razinu inovativnosti prijedloga, stvarni tržišni potencijal, tržišnu strategiju i poslovni model, potencijal za prihod ili novo partnerstvo u roku od dvije do tri godine od početka projekta i kapacitet projektnog tima

4. Digitalizacija

a) Vaučeri za digitalizaciju

Cilj: jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije
Ukupna alokacija: 75.000.000 kn
Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi koja žele razviti digitalni poslovni model, ojačati vlastite kapacitete za digitalizaciju i digitalnu transformaciju ili poboljšati svoju kibernetičku sigurnost.
određenom razinom digitalne zrelosti mogu iskoristiti vaučer za razvoj
složenih digitalnih proizvoda i usluge
Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera:

Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina- edukacija stručnjaka za dizajn softvera, umjetnu inteligenciju i sigurnost, upravljanje podacima, razvoj novih digitalnih vještina, osposobljavanje, prekvalifikaciju, usavršavanje. Maksimalan iznos po prijedlogu: 75.000 kn, do 190 MSP (63 po pozivu). Ukupan proračun: 14.500.000 kn (4.830.000 kn po pozivu)
Vaučer za digitalnu transformaciju- izrada strategije digitalne transformacije, opći troškovi, vanjske usluge. Maksimalan iznos po prijedlogu: 76.000 kn, do 110 MSP (37 po pozivu). Ukupan proračun: 9.000.000 kn (3.000.000 kn po pozivu)
Vaučer za digitalni marketing- izrada web stranica, izrada i testiranje mobilnih aplikacija, uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima, izrada online trgovina i platformi za rezervacije. Maksimalan iznos po prijedlogu: 75.000 kn, do 200 MSP (66 po pozivu). Ukupan proračun: 15.000.000 kn (5.000.000 kn po pozivu)

Vaučer za kibernetičku otpornost- izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća, provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja. Maksimalan iznos po prijedlogu: 110.000 kn, do 200 MSP (66 po pozivu). Ukupan proračun: 22.000.000 kn (7.333.000 kn po pozivu)
Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga- usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastanu kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa. Maskimalan iznos po prijedlogu: 150.000 kn, do 95 MSP (30 po pozivu). Ukupan proračun: 14.500.000 kn (4.830.000 kn po pozivu)
Napomena: program treba osigurati početni popis preporučenih davatelja usluga za vaučere koji treba stalno ažurirati. Digitalni inovacijski centri i ECINTV mogu biti početni preporučeni davatelji usluga, a korisnici mogu biti fleksibilni pri odabiru davatelja tražene.

b) Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj: podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje
Namjena: financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednja poduzeća
Prihvatljive aktivnosti:  (a) uvođenje novog načina poslovanja poduzeća i (b) vidljivo poboljšanje u pogledu novih proizvodnih sposobnosti ili mogućnosti isporuke ili poslovnih praksi
Prihvatljivi troškovi:  uključuju opremu, softver, edukaciju zaposlenika, troškove plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškove vanjskih davatelja usluga, dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja
Ukupna alokacija: 206.000.000 kn
Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu

5. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju

Cilj: potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća
Namjena: financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod MSP i velikih poduzeća

Prihvatljivi prijavitelji: mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i pružatelje ostalih rezervacijskih usluga te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
Prihvatljivi partneri: trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u JPP, korisnici koncesija, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma i drugi
Prihvatljive aktivnosti: potpora razvoju turističke ponude, sadržaja i procesa prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije; nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja
Ukupna alokacija: 1.020.000.000 kn

6. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj: podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja
Namjena: financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća

Prihvatljivi prijavitelji: postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu
Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća
Ukupna alokacija: 50.000.000 kn

7. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Cilj: uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti
Namjena: financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
Prihvatljivi partneri: MINTS, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma
Prihvatljive aktivnosti: ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja
Ukupna alokacija: 180.000.000 kn

 

  Galerija fotografija - kliknite na sliku za povećanje
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
   Povratak na sve novosti
PRO KONZALTING    Poslovne i financijske vijesti    Mogućnosti financiranja poduzetnika u okviru NPOO-a od 04/2022.